เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2558


สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้ บริการ ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558 ตาม พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2558 ตาม พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18(13) จำนวน 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2558 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2558 ระดับเขต ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ผู้ที่มาให้ความเห็นจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ มาก่อน และข้อสรุปจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกครั้ง จะนำไปนำเสนอในเวทีระดับประเทศต่อไป

นายแพทย์พิเชฏฐ กล่าวว่าตาม พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18(13) กำหนดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมีเจตนารมณ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปิดกว้างให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ผู้ให้บริการ/บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพให้ยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่

ทั้งนี้กรอบการเปิดรับฟังความคิดเห็น นอกจากแยกเป็น 7 ประเด็น คือ 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การบริหารจัดการสำนักงาน 4.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ 6.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ 8.องค์กรที่ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเครือข่ายวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ความเห็น สามารถส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ที่ โทรสายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือhttps://www.facebook.com/nhso7kkn

หลังจากรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ แล้ว สปสช. จะนำข้อคิดเห็นที่เสนอจากเวทีการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันประเด็นข้อเสนอนโยบายที่สำคัญสู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ และในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ซึ่ง ดูแลประชาชนใน 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกอบด้วย จังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน