รพ.คำม่วง จัดโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยหลักโภชนบำบัด


วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 ณ. หอประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง มีการจัดการประชุมตาม “โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยหลักโภชนบำบัดตามบริบทของชุมชนพื้นที่นำร่อง “ตำบลนาบอนอำเภอคำม่วง” จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และผู้จัดการรายโรคเบาหวาน และเครือข่ายนักโภชนาการจาก กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ ขอนแก่น มาร่วมประชุม จำนวประมาณ 70 คน

นายแพทย์ พิเชฏฐ กล่าวว่า การจัดการสุขภาพที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชนนั้น เครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง อสม. ผู้ดูแล และผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแกนในการพัฒนา ดังนั้น อสม.และผู้ป่วย ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะตลอดจนเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ อสม.และผู้ป่วยมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงดูแลและส่งเสริมมาตรฐาน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดประชุม

การจัดทำโครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติจริงทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “สุขภาพดี วิถีไทย”

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน