ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ (ขอนแก่น) ครั้งที่ 3 / 2559


วันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น มีการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ (ขอนแก่น) ครั้งที่ 3 / 2559 โดยมี นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41) จาก 4 จังหวัด ในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรครั้งที่ 4 ซึ่งก่อนหน้านี้คณะอนุกรรมการฯ ได้สัญจรใน 3 จังหวัดคือ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลบรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งการลงสัญจรพื้นที่ในแต่ละครั้งทำให้ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ และคณะอนุกรรมการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลแม่และเด็กระหว่างคลอด ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งระบุว่า การมีระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่ได้ทำให้คุณภาพการให้บริการสุขภาพแย่ลง แต่ทำให้การพัฒนาดีขึ้นด้วยซ้ำ เพราะที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขให้งบประมาณในการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคอีสานน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น แต่เมื่อมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบประมาณก็กระจายตามรายหัวประชากรมากขึ้น

อย่างไรก็ตามปัญหาหลักในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ คือการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ และพยาบาลซึ่งมีมักจะลาออกเนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เพราะกรอบอัตราตำแหน่งไม่มี ทำให้พยาบาลส่วนหนึ่งลาออกไปอยู่กับโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลของรัฐที่มีกรอบอัตราการบรรจุเป็นข้าราชการ ทั้งที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานมาจนเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง ทำให้โรงพยาบาลต้องฝึกคนใหม่ขึ้นมาแทนเรื่อยๆ.

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน