ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกาศรายชื่อผู้แทนในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะ 10 สาขา ระดับจังหวัด


“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกาศรายชื่อผู้แทนในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะ 10 สาขา ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 29 ต.ค.นี้

วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จัดประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะ 10 สาขา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยมี นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคัดเลือก โดยใช้วิธีการคัดเลือกกันเอง

ผลการคัดเลือกเป็นดังนี้

1. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ได้แก่ 1. นางจิตรา มณีวงษ์ รพ.ชนบท จ.ขอนแก่น 2. นางเพ็ญศรี บำรุง รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 3.นางสุมาลี หงษาวงศ์ รพ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 4.นางประวีณา ปรีดี รพ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

2. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ได้แก่ 1. ทพญ.ภัทรมน รัตนะพันธุ์ รพ.ทันตกรรม คณะทันแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2. ทพ.ปกป้อง สุพรรณอ่วม รพ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

3. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ได้แก่ 1. นายจักรพัฒน์ หรี่อินทร์ รพ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 2. นายสุทัศน์ พลคชา รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

4. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ 1. นายพงศกร อินทร์เอี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น 2. น.ส.ประถมพร มาตย์วิเศษ รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

5. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ 1. นายศิริศักดิ์ พรมแพน รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2. นางสมปอง จินทองไทย รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด ได้แก่ 1. น.ส.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 2. นายสมชัย ยิ้มศิริ รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 3. น.ส.ขวัญนภา ศิริรักษ์ รพ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

7. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ได้แก่ 1. นางเดือนงาม ภักดี รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

8. กลุ่มเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ได้แก่ น.ส. สุพรรณี หมื่นหัส ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. กลุ่มการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้แก่ 1. นางเบญจมาศ พระธานี ภาควิชา ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ 1. นายมงคล กันตพานิชการ รพ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 2. ภก.ทวีศักดิ์ มโนมสิทธิกาญจน์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวจะเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนระดับประเทศ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน