สปสช. ขอนแก่น ชี้แจงการบริหารกองทุน ปี 2559


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวนประมาณ 500 คน โดยมี นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธากล่าวเปิดการประชุม และมี ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบทบาทของ อปสข. กับการสร้างหลักประกันสุขภาพในพื้นที่

จากนั้น รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาแนะนำแอพพลิเคชั่นช่วยชีวิต STROKE KKU แอพพลิเคชั่นแรกของไทยและของโลก ที่ให้ข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต ทั้งความรู้เกี่ยวกับโรค การคัดกรองโรค การเรียกรถฉุกเฉิน 1669 ได้จากแอพพลิเคชั่น และช่วยค้นหาโรงพยาบาลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในบริเวณที่ผู้ใช้โทรศัพท์อยู่ โดยแอพ STROKE KKU จะเป็นสื่อกลางติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อผู้ป่วยกดปุ่มฉุกเฉินในแอพพลิเคชั่น และผู้ใช้สมาร์ทโฟนโหลดฟรีได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ทั้งนี้การประชี้แจงในครั้งนี้ได้จัดแบ่งห้องประชุมออกเป็น 3 ห้อง ตามกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ห้องปฐมภูมิ 2. ห้องบริการรายโรคและตติยภูมิพาะด้าน และ 3. ห้องผู้บริหาร ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์ข้อมูลการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขและระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวตามประมาณการรายรับเบื้องต้น การปรับลดค่าแรง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน การปิดงบประมาณปี 2558 (Recalculate , Set Zero)

การประชุมชี้แจงฯ จะมีการจัดในระดับจังหวัด ในพื้นที่ดังนี้
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมเพชรรัชต์ จ.ร้อยเอ็ด

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน