สปสช. ขอนแก่น ชี้แจงการบริหารกองทุน ปี 2559


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมเพชรรัชต์ จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวนประมาณ 500 คน โดยมี นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และ นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธากล่าวเปิดการประชุม จากนั้น นางจีรภา ธีระกนก อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบทบาทของ อปสข. กับการสร้างหลักประกันสุขภาพในพื้นที่

ทั้งนี้การประชี้แจงในครั้งนี้ได้จัดแบ่งห้องประชุมออกเป็น 3 ห้อง ตามกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ห้องบริการปฐมภูมิ เน้นเรื่องการให้บริการแพทย์แผนไทย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนเทศบาล/ตำบล) งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ 2. ห้องบริการรายโรคและตติยภูมิเฉพาะด้าน และ 3. ห้องผู้บริหาร ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์ข้อมูลการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขและระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวตามประมาณการรายรับเบื้องต้น การปรับลดค่าแรง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน การปิดงบประมาณปี 2558.

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน