NHSO7 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2018   ข้อมูล UC ณ ตุลาคม 2560
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กองทุนไตวายเรื้อรัง งบแพทย์แผนไทย รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน IP_CF OP_CF PP_CF รวม
[10670] รพ.ขอนแก่น 178,692,601 261,656,460 59,107,307 102,049,186 46,202,897 3,052,548 3,563,507 29,000 8,968,990 721,370 2,212,581 0 100,000 1,890,000 32,772,709 1,076,302 -32,549 0 29,888,045 29,888,045 29,888,045791,727,044
[10995] รพ.บ้านฝาง 23,046,861 2,523,042 6,803,444 412,160 3,791,215 117,212 48,159 30,000 0 103,053 673,684 0 100,000 0 489,966 66,450 0 0 1,196,296 1,196,296 1,196,29641,794,134
[10996] รพ.พระยืน 10,725,127 5,358,363 3,481,174 564,044 2,500,622 37,455 16,879 0 0 103,053 644,374 0 100,000 0 475,056 0 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,00048,006,147
[10997] รพ.หนองเรือ 41,261,841 11,917,858 11,245,940 1,091,646 6,632,020 99,694 94,957 10,000 0 103,053 1,106,341 0 100,000 0 803,162 0 0 0 2,190,034 2,190,034 2,190,03481,036,614
[10998] รพ.ชุมแพ 74,641,850 70,019,552 21,458,815 9,686,412 10,608,719 1,811,310 264,492 0 2,605,740 206,106 978,424 6,648,096 100,000 350,000 6,174,780 32,096 -400,146 0 4,379,531 4,379,531 4,379,531218,324,839
[10999] รพ.สีชมพู 35,690,178 7,404,891 9,498,993 565,263 6,063,301 34,371 95,760 0 0 103,053 784,468 0 100,000 0 330,326 0 -12,666 0 1,024,246 1,024,246 1,024,24663,730,676
[11000] รพ.น้ำพอง 43,751,174 9,670,965 13,377,260 2,454,746 11,405,426 340,400 130,613 0 579,000 206,106 1,062,360 0 100,000 630,000 1,135,184 14,479 -9,695 0 2,532,406 2,532,406 2,532,40692,445,236
[11001] รพ.อุบลรัตน์ 18,485,117 7,345,365 5,528,772 530,774 4,514,205 61,329 13,179 0 0 103,053 669,061 0 100,000 210,000 348,349 22,132 0 0 0 0 037,931,336
[11002] รพ.บ้านไผ่ 34,987,195 13,242,661 10,647,517 1,786,310 7,271,214 254,198 78,426 0 3,015,000 206,106 853,355 0 100,000 490,000 1,946,087 48,810 -2,304 0 3,467,666 3,467,666 3,467,66685,327,573
[11003] รพ.เปือยน้อย 9,076,067 3,707,916 2,563,100 242,532 2,565,399 50,911 9,329 0 0 103,053 529,936 0 100,000 0 351,303 0 -10,103 0 3,610,055 3,610,055 3,610,05530,119,608
[11004] รพ.พล 26,591,498 10,826,307 9,947,887 1,139,205 6,958,342 325,315 128,563 0 857,750 206,106 987,078 0 100,000 0 5,054,217 10,114 0 0 7,370,557 7,370,557 7,370,55785,244,053
[11005] รพ.แวงใหญ่ 15,327,462 3,404,983 4,160,869 349,681 2,853,767 231,198 16,935 0 0 103,053 550,501 0 100,000 0 330,687 189 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,00036,429,325
[11006] รพ.แวงน้อย 20,794,257 5,660,783 5,665,869 386,076 3,288,068 24,268 35,559 0 1,996,750 103,053 384,126 0 100,000 0 919,832 0 0 0 1,468,437 1,468,437 1,468,43743,763,952
[11007] รพ.หนองสองห้อง 32,305,014 6,340,815 8,935,738 603,860 5,738,381 88,293 62,739 0 0 103,053 807,609 0 100,000 0 603,884 3,804 -11,085 0 1,474,390 1,474,390 1,474,39060,105,275
[11008] รพ.ภูเวียง 26,437,086 12,564,025 8,864,665 1,120,662 6,269,668 247,567 141,251 0 0 206,106 855,135 0 100,000 0 690,133 6,410 0 0 3,538,764 3,538,764 3,538,76468,119,000
[11009] รพ.มัญจาคีรี 26,380,643 10,020,880 7,898,618 730,664 5,098,627 218,473 14,775 0 1,803,000 103,053 755,953 0 100,000 0 1,293,246 600 -12,506 0 1,000,000 1,000,000 1,000,00057,406,026
[11010] รพ.ชนบท 17,248,158 2,988,675 5,231,516 312,375 4,315,172 69,876 79,782 0 0 103,053 654,018 0 100,000 0 614,255 0 -19,208 0 3,199,156 3,199,156 3,199,15641,295,140
[11011] รพ.เขาสวนกวาง 19,849,386 4,104,064 5,379,803 354,951 3,905,655 5,357 55,633 0 0 103,053 650,254 0 100,000 0 327,463 0 0 0 0 0 034,835,619
[11012] รพ.ภูผาม่าน 12,567,963 3,426,070 3,372,988 339,217 3,498,231 0 39,476 0 0 103,053 570,915 0 100,000 0 265,982 0 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,00033,283,895
[11445] รพร.กระนวน 35,857,836 10,890,042 9,239,934 2,330,587 6,679,414 146,705 74,516 0 157,500 103,053 673,569 0 100,000 0 1,449,823 2,873 0 0 15,383,726 15,383,726 15,383,726113,857,030
[11935] รพ.ราชพฤกษ์ 0 518,094 16,012 222,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538,800 0 0 5,900 0 0 01,301,798
[11936] รพ.ขอนแก่นราม 0 406,377 8,196 256,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888,000 0 0 0 0 0 01,558,953
[12272] รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 8,730,210 21,184,419 0 3,422,845 1,192,804 544,723 0 0 0 0 102,400 0 0 0 1,646,081 35,470 -50,110 0 0 0 036,808,842
[12275] รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 26,487,883 15,996,803 7,100,084 4,925,848 7,143,246 710,877 347,893 10,000 1,633,794 206,106 620,590 0 100,000 630,000 2,199,938 3,499 0 0 1,200,200 1,200,200 1,200,20071,717,161
[13777] รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 98,162,936 272,412,725 8,080,329 184,564,287 25,734,272 1,673,104 2,045,039 500 32,784,313 0 541,312 0 0 0 143,094,962 434,007 -1,839,764 0 0 0 0767,688,022
[14132] รพ.ซำสูง 11,357,473 4,678,314 3,243,813 376,576 3,783,149 88,331 10,942 0 0 103,053 534,427 0 100,000 0 230,907 0 0 0 0 0 024,506,985
[14196] รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น 477,001 2,595,283 0 13,646 233,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316,935 0 0 0 0 0 03,636,513
[14584] ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 20,194,570 99,975,879 0 81,695,782 5,823,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,532,144 106,461 0 0 0 0 0238,327,918
[29001] รพ.เวชประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
[31156] รพ.กรุงเทพขอนแก่น 2,800 180,128 0 87,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0270,469
[77649] รพ.หนองนาคำ 15,938,244 0 4,024,245 79,365 1,914,219 0 0 0 0 0 702,235 0 100,000 0 60,363 0 0 0 339 339 33922,819,688
[77650] รพ.เวียงเก่า 12,994,873 0 3,385,456 18,018 853,798 0 0 0 0 103,053 681,313 0 100,000 0 36,918 0 0 0 276 276 27618,174,257
[77651] รพ.โคกโพธิ์ไชย 19,573,781 0 4,498,325 37,511 2,658,237 9,069 0 0 0 0 623,651 0 100,000 0 86,327 0 0 0 517,383 517,383 517,38329,139,050
[77652] รพ.โนนศิลา 19,382,640 0 4,945,543 0 2,868,002 0 0 0 0 103,053 681,179 0 100,000 0 0 0 0 0 372 372 37228,081,533