NHSO7 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2018   ข้อมูล UC ณ ตุลาคม 2560
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กองทุนไตวายเรื้อรัง งบแพทย์แผนไทย งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน IP_CF OP_CF PP_CF รวม
[10670] รพ.ขอนแก่น 138,763,436 125,116,914 58,185,167 47,515,225 46,202,897 1,713,977 1,841,013 29,000 5,482,280 721,370 0 100,000 10,541,213 309,950 -32,549 0 29,888,045 29,888,045 29,888,045526,154,028
[10995] รพ.บ้านฝาง 22,887,111 811,723 6,774,944 194,395 3,791,215 33,743 29,662 30,000 0 103,053 0 100,000 125,571 41,845 0 0 1,196,296 1,196,296 1,196,29638,512,150
[10996] รพ.พระยืน 10,655,377 2,682,382 3,466,174 271,449 2,500,622 21,210 11,794 0 0 103,053 0 100,000 146,153 0 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,00043,958,214
[10997] รพ.หนองเรือ 41,149,091 5,901,487 11,193,040 509,930 6,632,020 59,960 51,962 10,000 0 103,053 0 100,000 209,205 0 0 0 2,190,034 2,190,034 2,190,03472,489,850
[10998] รพ.ชุมแพ 69,874,311 37,299,136 21,317,715 4,901,086 10,608,719 889,334 170,814 0 1,174,265 206,106 6,648,096 100,000 2,900,117 3,143 -400,146 0 4,379,531 4,379,531 4,379,531168,831,289
[10999] รพ.สีชมพู 35,665,928 4,308,550 9,488,293 298,045 6,063,301 13,412 36,594 0 0 103,053 0 100,000 121,611 0 -12,666 0 1,024,246 1,024,246 1,024,24659,258,859
[11000] รพ.น้ำพอง 43,603,424 5,082,243 13,265,360 1,134,609 11,405,426 167,145 53,315 0 322,500 206,106 0 100,000 335,036 13,179 -9,695 0 2,532,406 2,532,406 2,532,40683,275,866
[11001] รพ.อุบลรัตน์ 18,461,117 3,632,782 5,509,272 203,524 4,514,205 35,310 2,708 0 0 103,053 0 100,000 94,737 14,049 0 0 0 0 032,670,757
[11002] รพ.บ้านไผ่ 34,730,095 6,818,601 10,608,017 773,704 7,271,214 142,142 41,803 0 0 206,106 0 100,000 830,351 10,309 -2,304 0 3,467,666 3,467,666 3,467,66671,933,036
[11003] รพ.เปือยน้อย 9,031,567 1,703,084 2,550,200 126,886 2,565,399 30,694 6,446 0 0 103,053 0 100,000 102,102 0 -10,103 0 3,610,055 3,610,055 3,610,05527,139,493
[11004] รพ.พล 26,512,748 6,593,190 9,913,387 554,596 6,958,342 137,997 85,871 0 438,500 206,106 0 100,000 2,411,581 5,315 0 0 7,370,557 7,370,557 7,370,55776,029,304
[11005] รพ.แวงใหญ่ 15,287,462 1,874,417 4,158,369 196,352 2,853,767 50,461 5,690 0 0 103,053 0 100,000 95,491 189 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,00033,725,251
[11006] รพ.แวงน้อย 20,777,757 2,567,210 5,634,869 208,749 3,288,068 13,744 27,785 0 1,225,750 103,053 0 100,000 359,848 0 0 0 1,468,437 1,468,437 1,468,43738,712,144
[11007] รพ.หนองสองห้อง 32,280,514 3,514,658 8,923,338 329,922 5,738,381 49,487 26,030 0 0 103,053 0 100,000 276,929 0 -11,085 0 1,474,390 1,474,390 1,474,39055,754,397
[11008] รพ.ภูเวียง 26,324,836 8,192,433 8,822,565 587,340 6,269,668 22,910 79,181 0 0 206,106 0 100,000 263,989 5,610 0 0 3,538,764 3,538,764 3,538,76461,490,930
[11009] รพ.มัญจาคีรี 26,294,393 4,322,165 7,868,818 350,518 5,098,627 151,819 8,993 0 960,000 103,053 0 100,000 544,944 0 -12,506 0 1,000,000 1,000,000 1,000,00048,790,824
[11010] รพ.ชนบท 17,168,908 1,663,767 5,215,216 134,167 4,315,172 39,832 58,159 0 0 103,053 0 100,000 217,930 0 -19,208 0 3,199,156 3,199,156 3,199,15638,594,464
[11011] รพ.เขาสวนกวาง 19,838,386 2,530,347 5,356,103 180,437 3,905,655 120 17,397 0 0 103,053 0 100,000 109,118 0 0 0 0 0 032,140,616
[11012] รพ.ภูผาม่าน 12,567,963 1,674,512 3,372,188 180,238 3,498,231 0 18,720 0 0 103,053 0 100,000 137,986 0 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,00030,652,891
[11445] รพร.กระนวน 35,820,336 4,786,498 9,238,234 1,065,367 6,679,414 79,738 38,111 0 67,500 103,053 0 100,000 544,393 0 0 0 15,383,726 15,383,726 15,383,726104,673,822
[11935] รพ.ราชพฤกษ์ 0 313,407 16,012 117,486 0 0 0 0 0 0 0 0 196,000 0 0 5,900 0 0 0648,805
[11936] รพ.ขอนแก่นราม 0 35,897 8,196 102,796 0 0 0 0 0 0 0 0 534,000 0 0 0 0 0 0680,889
[12272] รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1,114,258 11,229,055 0 1,816,347 1,192,804 275,713 0 0 0 0 0 0 845,969 11,579 -50,110 0 0 0 016,435,615
[12275] รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 23,225,069 9,237,327 7,063,384 2,148,652 7,143,246 258,080 150,811 10,000 264,000 206,106 0 100,000 863,224 959 0 0 1,200,200 1,200,200 1,200,20054,271,458
[13777] รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58,107,379 193,914,076 6,696,342 99,589,671 25,734,272 798,391 1,305,354 500 16,227,733 0 0 0 40,544,897 202,977 -1,838,491 0 0 0 0441,283,101
[14132] รพ.ซำสูง 11,350,723 2,654,515 3,243,813 191,038 3,783,149 9,963 4,985 0 0 103,053 0 100,000 55,114 0 0 0 0 0 021,496,353
[14196] รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น 126,648 1,388,186 0 6,823 233,648 0 0 0 0 0 0 0 165,258 0 0 0 0 0 01,920,563
[14584] ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 8,557,133 39,115,283 0 31,147,559 5,823,082 0 0 0 0 0 0 0 10,449,023 297 0 0 0 0 095,092,377
[29001] รพ.เวชประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
[31156] รพ.กรุงเทพขอนแก่น 0 180,128 0 35,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0216,031
[77649] รพ.หนองนาคำ 15,935,744 0 4,024,245 55,440 1,914,219 0 0 0 0 0 0 100,000 17,840 0 0 0 339 339 33922,048,505
[77650] รพ.เวียงเก่า 12,994,873 0 3,385,456 16,364 853,798 0 0 0 0 103,053 0 100,000 7,679 0 0 0 276 276 27617,462,051
[77651] รพ.โคกโพธิ์ไชย 19,562,781 0 4,492,525 774 2,658,237 0 0 0 0 0 0 100,000 1,880 0 0 0 517,383 517,383 517,38328,368,346
[77652] รพ.โนนศิลา 19,382,390 0 4,945,543 0 2,868,002 0 0 0 0 103,053 0 100,000 0 0 0 0 372 372 37227,400,104