NHSO7 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์


หน่วยบริการได้ให้บริการผู้ป่วยในผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อจำหน่ายแล้วมีการสรุปข้อมูล หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลในโปรแกรม E-Claim เพื่อส่งข้อมูลให้กับ สปสช. จากนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โดยคิดตามน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (AdjRW) โดยคิดอัตราในเขต และนอกเขต ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น รายงานชุดนี้จะเป็นการประมาณการรายรับที่หน่วยบริการพึงได้ จากการให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามที่ได้ส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชย ซึ่งสามารถใช้ในการกำกับ และบริหารงบประมาณของหน่วยบริการได้ต่อไป
ที่มา : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและออกรายงานเพื่อการจ่ายชดเชย (Seamless) ของ สปสช.
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21-05-2018
รายงานการให้บริการผู้ป่วยในสิทธิ UC
จังหวัด จำนวน AdjRW ชดเชย (บาท) ชดเชย
(หลังหักเงินเดือน)
%หักเงินเดือน
ขอนแก่น 93,995 146,602.39 1,076,148,848.37 1,055,277,616.51 1.94
ร้อยเอ็ด 54,476 61,940.73 424,252,216.62 424,156,816.12 0.02
กาฬสินธุ์ 47,522 44,256.24 317,356,642.17 317,356,642.17 -
มหาสารคาม 42,597 43,057.69 302,414,005.13 301,728,880.22 0.23
รวม 238,590 295,857.06 2,120,171,712.29 2,098,519,955.02 1.02
คลิกที่แท่งกราฟ เพื่อดูข้อมูลหน่วยบริการในจังหวัด