NHSO7 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์


หน่วยบริการได้ให้บริการผู้ป่วยในผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อจำหน่ายแล้วมีการสรุปข้อมูล หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลในโปรแกรม E-Claim เพื่อส่งข้อมูลให้กับ สปสช. จากนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โดยคิดตามน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (AdjRW) โดยคิดอัตราในเขต และนอกเขต ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น รายงานชุดนี้จะเป็นการประมาณการรายรับที่หน่วยบริการพึงได้ จากการให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามที่ได้ส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชย ซึ่งสามารถใช้ในการกำกับ และบริหารงบประมาณของหน่วยบริการได้ต่อไป
ที่มา : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและออกรายงานเพื่อการจ่ายชดเชย (Seamless) ของ สปสช.
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18-02-2018
รายงานการให้บริการผู้ป่วยในสิทธิ UC
จังหวัด จำนวน AdjRW ชดเชย (บาท) ชดเชย
(หลังหักเงินเดือน)
%หักเงินเดือน
ขอนแก่น 34,067 51,143.06 370,271,419.46 365,054,275.71 1.41
ร้อยเอ็ด 20,047 22,525.21 152,981,526.78 152,913,155.55 0.04
กาฬสินธุ์ 17,734 16,737.26 118,324,461.81 118,324,461.81 -
มหาสารคาม 16,806 17,026.02 118,116,298.65 117,847,024.96 0.23
รวม 88,654 107,431.55 759,693,706.70 754,138,918.03 0.73
คลิกที่แท่งกราฟ เพื่อดูข้อมูลหน่วยบริการในจังหวัด