NHSO7 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์


หน่วยบริการได้ให้บริการผู้ป่วยในผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อจำหน่ายแล้วมีการสรุปข้อมูล หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลในโปรแกรม E-Claim เพื่อส่งข้อมูลให้กับ สปสช. จากนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โดยคิดตามน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (AdjRW) โดยคิดอัตราในเขต และนอกเขต ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น รายงานชุดนี้จะเป็นการประมาณการรายรับที่หน่วยบริการพึงได้ จากการให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามที่ได้ส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชย ซึ่งสามารถใช้ในการกำกับ และบริหารงบประมาณของหน่วยบริการได้ต่อไป
ที่มา : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและออกรายงานเพื่อการจ่ายชดเชย (Seamless) ของ สปสช.
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21-08-2018
รายงานการให้บริการผู้ป่วยในสิทธิ UC
จังหวัด จำนวน AdjRW ชดเชย (บาท) ชดเชย
(หลังหักเงินเดือน)
%หักเงินเดือน
ขอนแก่น 143,808 219,189.66 1,588,385,855.34 1,555,705,382.44 2.06
ร้อยเอ็ด 82,541 92,034.52 620,117,626.64 619,989,002.55 0.02
กาฬสินธุ์ 71,825 66,564.76 469,716,227.86 469,716,227.86 -
มหาสารคาม 64,880 64,663.66 447,180,434.66 446,226,669.73 0.21
รวม 363,054 442,452.60 3,125,400,144.50 3,091,637,282.58 1.08
คลิกที่แท่งกราฟ เพื่อดูข้อมูลหน่วยบริการในจังหวัด