National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! เรื่อง การเลือกรูปแบบการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถจัดบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องและหรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ด้วยปีงบประมาณ 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องโดยเพิ่มทางเลือกกรณีการขอรับค่าบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD และ APD) และกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้มีความสอดคล้องกับความเห็นของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (รายะเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ,2)

เพื่อให้การบริการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช. จึงขอความร่วมมือจาก ท่าน ในการเลือกรูปแบบการขอรับค่าบริการ
1. กรณีบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (ทางเลือกที่ 1 , ทางเลือกที่ 2)
2. กรณีบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งหนังสือพร้อมกรอกแบบตอบรับ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ส่งให้ สปสช. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลรูปแบบการขอรับค่าบริการใน 
https://forms.gle/PkgDtu7RV8Ls1gKb8 ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ