National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. หนุน บริการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ของคนไทยทุกสิทธิ

 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น นางนาฏญา สังขวัฒน์, น.ส.สุฑารัตน์ สัตตะวุธ และนายภาคภูมิ คนรู้ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิอื่น (Non UC) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามนโยบายสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับคน ไทยทุกสิทธิ จึงชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขตหรือจังหวัด เพื่อ `เพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม ดูแลประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิ` และ  ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน