National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น หารือแนวทางการพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิ ในพื้นที่

 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายวีระศักดิ์ ชนะมาร, นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น  ประชุมคณะทำงานกลไกคุ้มครองสิทธิ พื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (ม.41), ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง (หน่วยฯ 50 (5)), ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน และผู้แทนหน่วยบริการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

     เป็นการหารือแนวทางในการดำเนินงานกลไกคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเห่งชาติ