National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประวัติความเป็นมา



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาภูมิภาค (ขอนแก่น) ชื่อเดิม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2546 เป็นสำนักงานสาขาเขตแห่งแรก และทำพิธีเปิดสำนักงาน วันที่ 13 กันยายน 2547 รับผิดชอบ 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาภูมิภาค (ขอนแก่น) มาเป็นชื่อว่า "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น" ดูแลพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด

รายนามผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่ง จาก "อดีต-ปัจจุบัน" ดังนี้

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา (ปี 2546 - 2549)

 

นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา (2549-2559)

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ (2559-2562)

นายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี (2563-2564)

นายแพทย์ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม รักษาการผู้อำนวยการ (1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564)

 

 

นายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ (1 พฤศจิกายน 2564-ปัจจุบัน)