แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต ปีงบประมาณ๒๕๕๙ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ขอนแก่น


. กรอบแนวคิด:

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๘แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนไทยทุกสิทธิเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ และลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วยและอัตราตายที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขตบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ขอนแก่น จึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น จากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

. กรอบแนวทางการดำเนินงาน

๒.๑ ประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่

๑) พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

๒) อนามัยแม่และเด็ก/พัฒนาการเด็ก

๓) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง)

๔) ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามบริบทแต่ละพื้นที่

๒.๒พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้ความสำคัญการดำเนินงานในรูปทีมหมอครอบครัว (FCT : Family care team)

      และพัฒนาการบริหารจัดการระดับอำเภอ

๒.๓ดำเนินงานตามโครงการที่มีกิจกรรมระดับอำเภอ ในลักษณะพื้นที่นำร่องหรือตามความสนใจและสมัครใจ

กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่นำสู่ผลการดำเนินงานที่เด่นชัดและวัดผลสำเร็จได้

๒.๔เน้นการสร้างนวัตกรรม การสร้างภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

๒.๕จังหวัดทำหน้าที่กำกับติดตามประเมินและรายงานผล

 

. คุณสมบัติหน่วยบริการที่สามารถเสนอโครงการ

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๔. งบประมาณสนับสนุน

๔.๑ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก้ไขปัญหาในพื้นที่ (PPA)จำนวน 35,430,184.00 บาท
จ่ายเป็นค่าบริการที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบายหรือแก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด ตามความจำเป็นทางสุขภาพ  เพื่อการจ่ายตามผลการให้บริการกรณีฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ และสำหรับการตรวจยืนยันภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก ของ รพศ./รพท.

๔.๒ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสนับสนุนการจัดบริการ (PPD)จำนวน 22,143,865.00 บาท
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และบริการปฐมภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือตามนโยบาย การกำกับติดตาม/ประเมินผล การมีข้อมูลเชิงประจักษ์

 

สรุปกรอบการสนับสนุน ดังนี้

 

รายการจัดสรร

งบ PPA

งบ PPD

หมายเหตุ

กันงบประมาณสำหรับจ่ายตามผลการให้บริการกรณีฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธิและสำหรับการตรวจยืนยันภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก ของ รพศ./รพท.

2,800,000.00

 

 

กันงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์,  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

2,000,000.00

 

สนับสนุนหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)

22,841,129.00

14,100,705.00

งบ PPD ไม่เกิน 10% ใช้ในการกำกับติดตามและประเมินผลทุกโครงการ

สนับสนุนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)

9,789,055.00

6,043,160.00

 

รวม

35,430,184.00

22,143,865.00

 

 


 

.ขั้นตอนเสนอโครงการ

.๑หน่วยงานที่สนใจเสนอโครงการตามแบบฟอร์มส่งเป็นเอกสารมายัง สปสช.เขต ๗ขอนแก่น ภายในวันที่
๑๕มกราคม๒๕๕๙

.๒ระยะเวลาการดำเนินโครงการ๑ปี

 

๖. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในแผนงานโครงการ

          - ต้องเป็นการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้น(ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำ)

          - ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกประเภท

          - ไม่สามารถจัดทำเสื้อ กระเป๋า ของที่ระลึก โล่ห์รางวัล และของชำร่วยต่างๆ

          - ไม่สามารถใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ หรือบุคลากรอื่นในการออกพื้นที่

          ตรวจคนไข้ เพราะบุคลากรมีค่าตอบแทนจากหน่วยงาน/โรงพยาบาลอยู่แล้ว

          - ไม่สามารถจัดงานมหกรรมต่าง ๆ แต่การจัดนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆได้

          - ไม่สามารถใช้ในการศึกษาดูงานต่างๆ หรือจ้างเหมารถทัวร์ รถตู้ เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่และนอกพื้นที่

          - ไม่สามารถจัดทำโครงการในลักษณะเชิงวิจัย R2R (แต่หากทำเพื่อประชาชนเป็นหลักสามารถทำได้)

          - การจัดซื้อวัสดุประกอบการประชุมไม่ควรราคาสูงเกินที่ท้องตลาดกำหนด

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน