ประกาศ .... มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)


ประกาศ .... มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) จะจัดการคัดเลือกผู้ดำเนินงานด้านมิตรภาพบำบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ป่วย/อาสาสมัครและองค์กรที่ปฏิบัติงานมิตรภาพบำบัด ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบรางวัลนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2558
โดยมีประเภทรางวัลทั้งสิ้น 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทผู้ป่วย อาสาสมัคร ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้หายหรือดีขึ้นแล้ว อาสาสมัคร ผู้ดูแล ที่ดำเนินงานมิตรภาพบำบัด 
2. ประเภทเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการที่ดำเนินงานด้านมิตรภาพบำบัด ในและนอกหน่วยบริการ
3. ประเภทหน่วยงาน/องค์กรสนับสนุน ได้แก่หน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด
4. ประเภทสื่อสนับสนุน ได้แก่ องค์กรสื่อหรือบุคลากรด้านการสื่อสารประเภทที่สนับสนุนงานมิตรภาพบำบัด
 
หากท่านเห็นว่าบุคคล/หน่วยงานใด มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับรางวัล ขอความกรุณาส่งชื่อและรายละเอียดมาที่ supannee.s@nhso.go.th หรือ โทรมาสอบถามได้ที่ 090 1975208 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน