คณะอนุกรรมการควบคุมฯ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”


...คณะอนุกรรมการควบคุมฯ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. เขต 7 ขอนแก่น คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (มาตรา 41) และผู้ประสานงานหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา 50(5) จาก 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน

ในการประชุมครั้งนี้ นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมฯ ประธานในการประชุม ได้ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมได้กล่าวแสดงความอาลัย และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

นอกจากนี้ นพ.รัฐพล เตรียมวิชชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาคปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารสุขและการคุ้มครองสิทธิ” เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะอนุกรรมการควบคุมฯ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระดับเขต ซึ่งจะได้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป.

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน