ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนและระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการคู่สัญญา


...สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จัดชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนและระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการคู่สัญญา โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาฬสินธฺุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด จำนวนประมาณ 300 คนเข้าร่วมการประชุม

นางสาววนิดา วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างจากเดิม โดยกรอบหลักการ แนวคิด การปรับปรุงเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ (เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ศูนย์การแพทย์ ) นั้นจะเน้นระบบสุขภาพชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น และกำหนดให้หน่วยบริการที่ร่วมให้บริการต่างๆ สามารถรับเงินตรงจาก สปสช. ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้สำหรับการติดต่อประสานงานในการขึ้นทะเบียนในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น นั้น ขอให้ติดต่อดังนี้
1. โปรแกรมตรวจประเมิน และ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) 
นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา โทรศัพท์ 085 7730364 
อีเมล์: apisak.k@nhso.go.th lineID : apisaknhso
2. การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 
นางสาวณัฐรัตน์ ดีเจริญ โทรศัพท์ 061 4032491 
อีเมล์ nattharath.d@nhso.go.th

 

  

 

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน