National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

บริการสาธารณสุขบริการแพทย์แผนไทย


การอุทธรณ์ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย ปีงประมาณ 2563

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการประมวลข้อมูลสำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์แผนไทย ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ตามหลักเกณฑ์และคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 นั้น พบว่ามีหน่วยบริการบางแห่งในสังกัดของท่าน ไม่มีผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ หน่วยร่วมให้บริการกรณีจัดบริการด้านแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น จึงขอส่งรายชื่อหน่วยบริการที่ ไม่มีผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ หากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินดังกล่าว ให้สามารถอุทธรณ์ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ตามแบบฟอร์มการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ หน่วยร่วมให้บริการกรณีจัดบริการแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมแนบเอกสารประกอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกแผ่น โดยผู้บริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลแม่ข่าย ทั้งนี้ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารกลับไปยัง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thunnithi.w@nhso.go.th ซึ่งเพื่อทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง