ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษาพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น


...

ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษาพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสุขภาพในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมทุกสถาบัน

ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา และความเป็นมาของระบบหลักประกันสุขภาพไทย

ในการประชุมครั้งนี้ มีแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างเครือข่าย UC Network Higher Education” โดย รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมวิทยากร

ข้อเสนอของอาจารย์จากสถาบันการศึกษา มีดังนี้
1. ควรมีหลักสูตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นหลักสูตรหลัก ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ แนวคิด ปรัชญา หลักการ มาจนถึงสิทธิ หน้าที่ ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ และให้สิ่งสนับสนุนที่ต้องการจาก สปสช. คือ ข้อมูลความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ สื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือสนับสนุนในการสอน บุคลากรของ สปสช. เพื่อให้ความรู้ 
2. สปสช. ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ จนสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาในสถาบัน 
3. การทำเครือข่ายผู้สอนในสถาบันการศึกษา และ สปสช. เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ที่สอนเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน