National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ


ระบบงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Username & Password) สำหรับหน่วยบริการและองค์กรภาคีเครือข่าย

คำแนะนำการขอดำเนินการสิทธิระบบงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น
___________
______ระบบงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีให้บริการจำนวนมากและมีความหลากหลาย ทั้งระบบที่ให้บริการหน่วยบริการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าใช้งานระบบของ สปสช. ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าดูบริการออนไลน์ สปสช. ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ที่ link

______โดยในปัจจุบัน สปสช. ได้บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ โดยแบ่งตามลักษณะของกลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

______1. ระบบงาน สปสช. กลุ่ม Non Data Center (NDC) เป็นกลุ่มระบบงานที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Data Center จึงจำเป็นต้องสร้าง “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสเข้าใช้งาน” แยกตามระบบที่ต้องการเข้าใช้ หรือ ระบบที่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน Smart Card พร้อมเครื่องอ่านบัตร เพื่อเข้าใช้งาน

______2. ระบบงาน สปสช. กลุ่ม Data Center (DC) โดยผู้ใช้งานในกลุ่มนี้ จะมี “DC User” และ “DC Password” เอาไว้เข้าระบบงานต่างๆในระบบงานกลุ่ม DC ได้ ตามบทบาทที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ เนื่องจากมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน “เพียงชุดเดียว” ก็สามารถเข้าระบบงานกลุ่ม DC ของ สปสช. ได้

______ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำระบบเบื้องต้นได้ที่ link และดูรายชื่อระบบงานกลุ่ม NDC และ DC ตามตารางด้านล่าง

______เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ระบบงาน สปสช. ขอให้หน่วยบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามคำแนะนำการเข้าใช้งานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ (ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างของหน้านี้) เพื่อความเข้าใจและเข้าใช้งานตามบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตอบสนองการทำงานของหน่วยบริการต่อไป
 
   
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่องทางส่งข้อมูล
หมายเหตุ
ผู้ประสานสาน ผู้ประสานงาน  
ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด  
S01 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ส่งแบบฟอร์มสมัครโดยใช้เอกสาร ไปยัง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น   อ.นุจรินทร์ 0614027241 อ.สุฑารัตน์ 0613867188  
   
ชื่อระบบงานในกลุ่ม NDC
เข้าระบบผ่านช่องทาง
Template
หมายเหตุ
ผู้ประสานสาน ผู้ประสานงาน  
ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด  
NDC01 ระบบตรวจสอบสิทธิ สำหรับหน่วยบริการ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ERM เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม UCAuthenticationMX ด้วยบัตร Smart Card link   อ.พชระ 0901975202  
NDC02 ระบบ API Authentication (API Kisok) เข้าใช้งานระบบด้วยบัตร Smart Card link สมัครในนามหน่วยบริการ หนึ่งหน่วยบริการสามารถมีได้ 1 token เท่านั้น อ.พชระ 0901975202  
NDC03 ระบบนายทะเบียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม UCAuthenticationMX ด้วยบัตร Smart Card link   อ.นุจรินทร์ 0614027241 อ.พัชรี 0901975214  
NDC04 ระบบบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ https://obt.nhso.go.th/obt/home link   อ.ปรเมศร์ 0901975209 อ.ธัญญ์นิธิ 0901975211  
   
ชื่อระบบงานในกลุ่ม DC
เข้าระบบผ่านช่องทาง
Template
หมายเหตุ
ผู้ประสานสาน ผู้ประสานงาน  
ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด  
DC01 ระบบงาน สปสช. ในกลุ่ม Data Center (DC) http://dc.nhso.go.th/datacenter/entry.jsp     อ.พชระ 0901975202  
DC02 ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) http://cpp.nhso.go.th/CPP/ link   อ.นาฏญา 0901975210 อ.พัชรี 0901975214  
DC03 ระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code https://authenservice.nhso.go.th/authencode/#/login link   อ.พชระ 0901975202  
DC04 ระบบจัดการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม (Investment Budget) http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/home link   อ.พชระ 0901975202  
DC05 ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless For DMIS) http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf link การจัดทำหนังสือ ขอให้ระบุโปรแกรมย่อยที่ต้องการดำเนินการให้ชัดเจน Owner แยกตามกองทุนย่อย  
DC06
ระบบ Krungthai Digital Health Platform (KTB Health Wallet )
หนึงหน่วยบริการต้องมี KTB Super Admin 1 ท่านเสมอ อ.นุจรินทร์ 0614027241 อ.ภาคภูมิ 0655133212  
ร้านยาพื้นที่ สปสช. เขต 7 เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform อ.นุจรินทร์ 0614027241 อ.ภาคภูมิ 0655133212  
DC07 ระบบบริหารจัดการรหัสยามาตรฐาน (Drug Catalog) http://drug.nhso.go.th/drugcatalogue/ link   อ.นุจรินทร์ 0614027241 อ.ภาคภูมิ 0655133212  
DC08 ระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ E-Claim (online) https://eclaim.nhso.go.th/Client/login?url=%2Fhome link สำหรับ e-claim offline จะปิดให้บริการในวันที่ 31 มีนาคม 2566 อ.ภาวิกา 0987465879 อ.สุฑารัตน์ 0613867188  
DC09 ระบบคำร้องขอรับชดเชยค่าเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ม.18 (4) และกรณีเสียหายจากการฉีดวัคซีน https://subsidy.nhso.go.th/subsidy18/#/main link   อ.กนกวรรณ 0984165395 อ.จินดาวัฒน์ 0800579250  
DC10 ระบบคำร้องขอรับชดเชยค่าเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ม.41 https://subsidy.nhso.go.th/subsidy41/#/main link   อ.ขวัญเรียม 0614202498  
DC11 ระบบบริการระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) https://ltcnew.nhso.go.th/Default link   อ.ปรเมศร์ 0901975209 อ.ธัญญ์นิธิ 0901975211  
DC12 ระบบกองทุนฟื้นฟูจังหวัด https://pfr.nhso.go.th/pfr/index.htm link   อ.ปรเมศร์ 0901975209 อ.ธัญญ์นิธิ 0901975211  
DC13 ระบบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ https://www.nhso.go.th/page/fund_medical_rehabilitation link   อ.ปรเมศร์ 0901975209 อ.ธัญญ์นิธิ 0901975211  
DC14 ระบบ API E-Claim เข้าใช้งานผ่านระบบ API link   อ.พชระ 0901975202  
   
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงาน Username & Password สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น  
   
   
   
ปรับปรุงเนื้อหาวันที่ 27 กันยายน 2566  
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง