National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

เอกสารประกอบการประชุม สปสช.เขต 7 ขอนแก่น


เอกสารฟอร์มการขอเข้าใช้งานระบบ สปสช. การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผ่านการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช. เขต 7 ขอนแก่น) ได้จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 7 ขอนแก่น ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ผ่านการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting)
เพื่อให้หน่วยบริการฯ สามารถเข้าใช้ระบบงานของ สปสช. และปฏิบัติงานต่อไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการฯและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำหนังสือขอใช้งานระบบ พร้อมหลักแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ตามที่มีการชี้แจงในวันอบรม (ขอให้ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมาพร้อมด้านล่างนี้) เพื่อขอเข้าใช้งานระบบงาน สปสช. ต่อไป
หลังจากหน่วยบริการดำเนินการไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว
รพ.สต. จังหวัดกาฬสินธุ์ กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ Link
รพ.สต. จังหวัดมหาสารคาม กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ Link
รพ.สต. จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ Link 
รพ.สต. จังหวัดขอนแก่น (อบรมแล้วเมื่อวันที่ 21–23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่อ)
นายณัฐพล ชัยศิริถาวรกุล
กลุ่มงานสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4336 5200 , 09 2281 2610
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง