ระบบเบิกจ่ายตรง อปท.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

How to

รพ.สต. ขั้นตอนที่ 1. การสมัครร่วมโครงการ

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอขึ้นทะเบียน เมนู 4.คลิก
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • แนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 • จัดทำเอกสาร/ใบปะหน้า ส่ง cupเพื่อ approve (ไม่ต้องส่งตรง สปสช.)
 • รพ.สต. ขั้นตอนที่ 2. การขอ username

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ username เมนู 6.คลิก
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • เสนอ ผอ.รพ.สต.ลงนาม
 • สแกนเอกสารเป็น pdf (ไม่รับไฟล์ภาพถ่าย)
 • กรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารในระบบ เมนู 5.คลิก
 • ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 • cup

 • ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาความเหมาะสม
 • กรอกข้อมูลในระบบ (อาจให้ รพ.สต.บันทึกข้อมูลเข้ามาเอง) เมนู 4.คลิก
 • แนบไฟล์เอกสารในระบบ เมนู 4.คลิก
 • ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 • รวบรวมเอกสาร/ใบปะหน้า ส่ง สสจ.
 • สสจ.

 • monitor/ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 • สปสช.เขต

 • ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในระบบผ่านเว็บไซต์
 • แจ้งยืนยันข้อมูล/แจ้งข้อมูลที่ไม่ผ่านผ่านเว็บไซต์
 • ส่งข้อมูลเพื่อสมัครขอขึ้นทะเบียนแก่ สปสช.ส่วนกลาง
 • กำหนด username/password แก่หน่วยบริการ
 • สปสช.ส่วนกลาง

 • ประกาศหน่วยบริการ (รพ.สต.) ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน


 • แสดง/ซ่อนเมนู