คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น


ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่

ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ

ผู้อำนวยการเขต สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

รองประธาน

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ที่ปรึกษา

ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช

ที่ปรึกษา

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อนุกรรมการ

น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อนุกรรมการ

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

อนุกรรมการ

นางจิรภา ธีระกนก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่

อนุกรรมการ

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่

อนุกรรมการ

รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่

อนุกรรมการ

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่

อนุกรรมการ

นพ.อภิชัย ลิมานนท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

อนุกรรมการ

นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

อนุกรรมการ

นพ.สุรเดชช ชวะเดช

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุกรรมการ

นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

อนุกรรมการ

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อนุกรรมการ

พ.อ.สมชาย อมรประภัสร์ชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

อนุกรรมการ

นพ.อดุลย์ บำรุง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อนุกรรมการ

นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี

อนุกรรมการ

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.กาฬสินธุ์

อนุกรรมการ

นายวิสูตร จงชูวณิชย์

นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม

อนุกรรมการ

นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

อนุกรรมการ

นายสมัย ชัยภูมิ

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จ.ร้อยเอ็ด

อนุกรรมการ

นายเชวง บุริวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาฝา

อนุกรรมการ

นางอาภรณ์ อะทาโส

ผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ จ.ร้อยเอ็ด

อนุกรรมการ

น.ส.จิดาภา เฉียบแหลม

ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ขอนแก่น

อนุกรรมการ

นางม้วน ถิ่นวิลัย

ผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ จ.กาฬสินธุ์

กรรมการ

นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์

ผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ จ.มหาสารคาม

อนุกรรมการ

นายวิจิตร ภูผาสิทธิ์

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.กาฬสินธุ์

อนุกรรมการ

นายโสภณ แสนหล้า

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.ร้อยเอ็ด

อนุกรรมการ

นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา

ผู้อำนวยการกลุ่ม สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2567