คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.)


ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์

รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืด
และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

นายปราโมช โศภิษฐนภา

อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1

ผู้แทนพนักงานอัยการ สังกัดคดีปกครอง

นพ.อุดม ภู่วโรดม

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์

นพ.ณรงค์ชัย สังซา

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป

นพ.สมพงษ์ จันทร์โอวาท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน

นพ.กฤษกร พงศ์พิมล

รองประธานฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน

นางไพรวัลย์ พรมที

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้แทนสภาการพยาบาล

ทพญ.พัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบ้านฝาง

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน

เภสัชกรชำนาญการ สสจ.ขอนแก่น

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

นายสุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์

นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ผู้แทนสภากายภาพบำบัด

นายดารี่ พลนามอินทร์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์

นายกำจัด ทานา

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

นายจักรพัฒน์ หรี่อินทร์

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

นายปฏิวัติ แปลงมาลย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนจังหวัด

นายชัชวาล โนนใหม่

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระนวน

ผู้แทนเทศบาล

นายวิทยา บุญตาโลก

นายกอง์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง

ผู้ประสานงาน สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จ.มหาสารคาม

ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้สูงอายุ

นายไชยา โชกะตะ

ศูนย์ประสานงานฯ จ.ร้อยเอ็ด

ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านเด็กหรือเยาวชน

น.ส.นุชนภา บำรุงนา

กลุ่มแหอวนบ้านเหล่าเกวียนหัก จ.ขอนแก่น

ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ใช้แรงงาน

นายสังคม จริงไธสง

หน่วย 50(5) จ.มหาสารคาม

ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านสตรี

นายสุวิทย์ อัมพวา

องค์กรเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.กาฬสินธุ์

ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น

นายศตคุณ คนไว

ศูนย์ประสานงานฯ จ.ขอนแก่น

ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านเกษตรกร

นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ

ผอ. สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ภก.ณรงค์ อาสายุทธ

รอง ผอ. เขต สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565