คณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ระดับเขต (5x5)


นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

ประธานคณะทำงาน

นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ

ผอ. สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

ประธานร่วม

นพ.อุดม ภู่วโรดม

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7

คณะทำงาน

นายสุทธินันท์ บุญมี

ประธาน กขป.7

คณะทำงาน

นพ.ปิติ ทั้งไพศาล

นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด
(ผู้แทน นพ.สสจ.)

คณะทำงาน

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา

นพ.สสจ.มหาสารคาม
(ประธาน CFO)

คณะทำงาน

ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล

ผอ.รพ.ศรีนครินทร์
(ผู้แทน อปสข.)

คณะทำงาน

นพ.บวร แสนสุโพธิ์

ผอ.รพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ผู้แทน อปสข.)

คณะทำงาน

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ผอ.รพ.ขอนแก่น
(ผู้แทน รพศ.)

คณะทำงาน

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด
(ผู้แทน รพศ.)

คณะทำงาน

นพ.วรวิทย์ เจริญพร

ผอ.รพ.ยางตลาด
(ผู้แทน รพช.)

คณะทำงาน

ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง

ผู้แทน อคม.

คณะทำงาน

ภก.ณรงค์ อาสายุทธ

รอง ผอ. เขต สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

เลขานุการคณะทำงาน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565