คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น


นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์

ประธานกรรมการ

ร.ท.วาสิฏฐ์ บุษยรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ

นพ.วิชัย อัศวภาคย์

ตัวแทนหน่วยบริการ

อนุกรรมการ

นางจิตรา มณีวงษ์

ตัวแทนหน่วยบริการ

อนุกรรมการ

นางวันเพ็ญ เพ็ญศิริ

ตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการ

อนุกรรมการ

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ

ตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการ

อนุกรรมการ

นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ

ผอ. สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

เลขานุการคณะทำงาน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565