NHSO7 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์


หน่วยบริการได้ให้บริการผู้ป่วยในผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อจำหน่ายแล้วมีการสรุปข้อมูล หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลในโปรแกรม E-Claim เพื่อส่งข้อมูลให้กับ สปสช. จากนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โดยคิดตามน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (AdjRW) โดยคิดอัตราในเขต และนอกเขต ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น รายงานชุดนี้จะเป็นการประมาณการรายรับที่หน่วยบริการพึงได้ จากการให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามที่ได้ส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชย ซึ่งสามารถใช้ในการกำกับ และบริหารงบประมาณของหน่วยบริการได้ต่อไป
ที่มา : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและออกรายงานเพื่อการจ่ายชดเชย (Seamless) ของ สปสช.
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16-11-2018
รายงานการให้บริการผู้ป่วยในสิทธิ UC
จังหวัด จำนวน AdjRW ชดเชย (บาท) ชดเชย
(หลังหักเงินเดือน)
%หักเงินเดือน
ขอนแก่น 177,544 265,661.69 1,898,213,586.36 1,859,568,522.97 2.04
ร้อยเอ็ด 104,084 114,270.25 757,812,037.62 757,658,606.21 0.02
กาฬสินธุ์ 90,213 84,631.92 587,940,811.69 587,940,811.69 -
มหาสารคาม 79,658 78,546.26 535,810,014.26 534,634,364.70 0.22
รวม 451,499 543,110.12 3,779,776,449.93 3,739,802,305.57 1.06
คลิกที่แท่งกราฟ เพื่อดูข้อมูลหน่วยบริการในจังหวัด