ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
4401 เมืองมหาสารคาม
4402 แกดำ
4403 โกสุมพิสัย
4404 กันทรวิชัย
4405 เชียงยืน
4406 บรบือ
4407 นาเชือก
4408 พยัคฆภูมิพิสัย
4409 วาปีปทุม
4410 นาดูน
4411 ยางสีสุราช
4412 กุดรัง
4413 ชื่นชม
ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000