ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
4501 เมืองร้อยเอ็ด
4502 เกษตรวิสัย
4503 ปทุมรัตต์
4504 จตุรพักตรพิมาน
4505 ธวัชบุรี
4506 พนมไพร
4507 โพนทอง
4508 โพธิ์ชัย
4509 หนองพอก
4510 เสลภูมิ
4511 สุวรรณภูมิ
4512 เมืองสรวง
4513 โพนทราย
4514 อาจสามารถ
4515 เมยวดี
4516 ศรีสมเด็จ
4517 จังหาร
4518 เชียงขวัญ
4519 หนองฮี
4520 ทุ่งเขาหลวง
ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000