ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
4601 เมืองกาฬสินธุ์
4602 นามน
4603 กมลาไสย
4604 ร่องคำ
4605 กุฉินารายณ์
4606 เขาวง
4607 ยางตลาด
4608 ห้วยเม็ก
4609 สหัสขันธ์
4610 คำม่วง
4611 ท่าคันโท
4612 หนองกุงศรี
4613 สมเด็จ
4614 ห้วยผึ้ง
4615 สามชัย
4616 นาคู
4617 ดอนจาน
4618 ฆ้องชัย
ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000