ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
4001 เมืองขอนแก่น
4002 บ้านฝาง
4003 พระยืน
4004 หนองเรือ
4005 ชุมแพ
4006 สีชมพู
4007 น้ำพอง
4008 อุบลรัตน์
4009 กระนวน
4010 บ้านไผ่
4011 เปือยน้อย
4012 พล
4013 แวงใหญ่
4014 แวงน้อย
4015 หนองสองห้อง
4016 ภูเวียง
4017 มัญจาคีรี
4018 ชนบท
4019 เขาสวนกวาง
4020 ภูผาม่าน
4021 ซำสูง
4022 โคกโพธิ์ไชย
4023 หนองนาคำ
4024 บ้านแฮด
4025 โนนศิลา
4029 เวียงเก่า
ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000