ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4000 ขอนแก่น 9,646,632 8,649,847 89.67 996,785 136,881 1.42
4400 มหาสารคาม 4,165,002 4,124,466 40,536 0.97 30,841
4500 ร้อยเอ็ด 6,437,769 6,305,761 132,008 2.05 42,546
4600 กาฬสินธุ์ 4,945,627 4,929,997 15,630 0.32 27,039
รวม25,195,03024,010,07195.301,184,9594.70237,3070.94

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000