ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4000 ขอนแก่น 680,309 653,481 26,828 3.94 13,129 1.93
4400 มหาสารคาม 267,675 267,584 91 0.03 449
4500 ร้อยเอ็ด 628,607 613,159 15,448 2.46 1,679
4600 กาฬสินธุ์ 457,211 457,190 21 0.00 1,480
รวม2,033,8021,991,41497.9242,3882.0816,7370.82

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000