ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4000 ขอนแก่น 1,330,987 891,269 439,718 36,181
4400 มหาสารคาม 382,137 365,907 16,230 4.25 641
4500 ร้อยเอ็ด 480,865 475,110 5,755 1.20 1,038
4600 กาฬสินธุ์ 363,939 362,272 1,667 0.46 1,236
รวม2,557,9282,094,55881.88463,37018.1239,0961.53

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000