ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 15,514 15,513 1 0.01 324
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 19,050 19,050 0 - 25 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 27,811 27,810 1 0.00 13
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 29,726 29,726 0 - 89 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 30,442 30,441 1 0.00 407 1.34
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 26,334 26,142 192 0.73 112
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 24,353 24,346 7 0.03 48
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 26,988 26,988 0 - 8 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 26,253 26,253 0 - 30 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 27,312 27,295 17 0.06 20
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 28,149 28,107 42 0.15 19
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 28,620 28,605 15 0.05 12
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 37,742 37,742 0 - 77 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 34,037 34,018 19 0.06 388 1.14
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 18,349 18,349 0 - 35 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 14,779 14,778 1 0.01 50
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 28,111 28,106 5 0.02 65
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 21,050 21,050 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 19,746 19,739 7 0.04 15
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 21,221 21,221 0 - 52 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 22,844 22,844 0 - 49 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 57,491 57,491 0 - 351 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 30,611 30,610 1 0.00 12
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 18,196 18,195 1 0.01 29
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 30,950 30,949 1 0.00 60
10670 รพ.ขอนแก่น 683,856 527,386 77.12 156,470 9,426 1.38
11497 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 42,149 41,963 186 0.44 177
12272 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 176,186 88,220 87,966 5,463
12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 61,878 11,599 50,279 21,039
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 14,064 14,062 2 0.01 91
13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,150,994 638,397 512,597 29,829
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 110,982 56,333 54,649 19,659
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 12,268 12,210 58 0.47 58
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 18,654 18,654 0 - 102 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 46,968 46,965 3 0.01 258
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 64,887 64,887 0 - 444 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 34,438 34,438 0 - 301 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45,372 8,042 37,330 1,262
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11,567 11,567 0 - 183 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 46,264 46,264 0 - 407 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 14,414 14,414 0 - 67 -
24746 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 474 455 19 4.01 7 1.48
77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข 6,124 6,124 0 - 109 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 22,095 22,094 1 0.00 37
99800 ศสช.โรงพยาบาลพล 0 0 - 0 - 0 -
99834 หน่วยบริการปฐมภูมิศรีนครินทร์ 0 0 - 0 - 0 -
รวม3,229,3132,329,44272.13899,87127.8791,2092.82

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000