ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 1,546 1,545 1 0.06 24 1.55
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 3,418 3,418 0 - 0 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 4,501 4,501 0 - 2 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 5,505 5,505 0 - 26 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 4,979 4,979 0 - 95 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 3,881 3,689 192 4.95 10
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 3,050 3,046 4 0.13 3
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 4,082 4,082 0 - 2 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 3,213 3,213 0 - 3 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 4,931 4,924 7 0.14 0
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 4,406 4,364 42 0.95 3
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 5,099 5,092 7 0.14 1
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 7,116 7,116 0 - 1 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 2,963 2,944 19 0.64 24
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 3,399 3,399 0 - 1 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 2,466 2,466 0 - 3 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 5,760 5,755 5 0.09 12
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 3,698 3,698 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 2,660 2,653 7 0.26 0
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 3,189 3,189 0 - 10 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 3,105 3,105 0 - 10 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 7,997 7,997 0 - 52 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 5,891 5,891 0 - 3 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 3,441 3,441 0 - 7 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 4,298 4,298 0 - 13 -
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 2,917 2,917 0 - 4 -
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 2,272 2,272 0 - 17 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,183 3,183 0 - 8 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 9,716 9,716 0 - 71 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 5,883 5,883 0 - 42 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10,353 0 10,353 366
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,492 2,492 0 - 55 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 7,644 7,644 0 - 60 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 2,100 2,100 0 - 7 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 2,806 2,806 0 - 5 -
99800 ศสช.โรงพยาบาลพล 0 0 - 0 - 0 -
99834 หน่วยบริการปฐมภูมิศรีนครินทร์ 0 0 - 0 - 0 -
รวม153,960143,32393.0910,6376.919400.61

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000