ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 0 0 - 0 - 0 -
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 1,962 1,962 0 - 2 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 1,419 1,419 0 - 2 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 1,649 1,649 0 - 2 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 1,743 1,743 0 - 21 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 2,499 2,499 0 - 6 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 807 804 3 0.37 3
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 1,832 1,832 0 - 0 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 2,648 2,648 0 - 3 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 2,706 2,697 9 0.33 1
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 2,751 2,751 0 - 4 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 2,815 2,807 8 0.28 2
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 3,267 3,267 0 - 1 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 3,125 3,125 0 - 35 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 1,090 1,090 0 - 1 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 822 822 0 - 2 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 3,055 3,055 0 - 8 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 1,941 1,941 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 1,230 1,230 0 - 2 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 1,245 1,245 0 - 2 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 1,359 1,359 0 - 2 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 2,821 2,821 0 - 20 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 3,381 3,381 0 - 0 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 1,069 1,069 0 - 3 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 2,747 2,746 1 0.04 3
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 255 221 86.67 34 2
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1,473 1,473 0 - 4 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 4,997 4,997 0 - 5 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 4,557 4,557 0 - 31 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 3,764 3,764 0 - 22 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4,730 0 4,730 96
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 846 846 0 - 35 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3,782 3,782 0 - 20 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 2,706 2,706 0 - 14 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 677 677 0 - 1 -
รวม77,77072,98593.854,7856.153550.46

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000