ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 2,286 2,286 0 - 58 -
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 3,059 3,059 0 - 6 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 1,931 1,931 0 - 0 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 4,143 4,143 0 - 5 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 2,290 2,290 0 - 32 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 2,219 2,219 0 - 3 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 2,247 2,247 0 - 4 -
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 3,973 3,973 0 - 0 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 2,238 2,238 0 - 4 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 2,463 2,463 0 - 1 -
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 2,683 2,683 0 - 1 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 2,362 2,362 0 - 0 -
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 4,339 4,339 0 - 20 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 5,008 5,008 0 - 60 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 2,012 2,012 0 - 3 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 1,094 1,094 0 - 2 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 2,923 2,923 0 - 10 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 2,618 2,618 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 1,591 1,591 0 - 1 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 2,148 2,148 0 - 5 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 4,080 4,080 0 - 10 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 4,815 4,815 0 - 27 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 2,612 2,612 0 - 2 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 1,376 1,376 0 - 3 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 2,097 2,097 0 - 2 -
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 422 398 24 6 1.42
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1,540 1,540 0 - 12 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,791 3,791 0 - 11 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 5,175 5,175 0 - 33 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 2,461 2,461 0 - 16 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4,735 0 4,735 159
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,168 1,168 0 - 13 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 4,273 4,273 0 - 28 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 985 985 0 - 2 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 2,022 2,022 0 - 2 -
รวม95,17990,42095.004,7595.005410.57

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000