ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 1,030 1,030 0 - 24 -
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 1,794 1,794 0 - 0 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 2,318 2,318 0 - 2 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 4,830 4,830 0 - 6 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 2,141 2,141 0 - 20 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 2,221 2,221 0 - 15 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 2,088 2,088 0 - 2 -
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 2,981 2,981 0 - 0 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 1,593 1,593 0 - 1 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 2,778 2,778 0 - 0 -
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 2,688 2,688 0 - 0 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 1,970 1,970 0 - 1 -
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 7,253 7,253 0 - 8 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 3,392 3,392 0 - 57 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 1,957 1,957 0 - 0 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 1,276 1,276 0 - 7 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 3,390 3,390 0 - 4 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 1,557 1,557 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 2,460 2,460 0 - 1 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 1,302 1,302 0 - 5 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 3,076 3,076 0 - 2 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 5,419 5,419 0 - 25 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 1,770 1,770 0 - 0 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 1,436 1,436 0 - 0 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 3,417 3,417 0 - 8 -
12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 15,256 0 15,256 11,361
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 4,796 4,796 0 - 30 -
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 809 809 0 - 2 -
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 3,107 3,107 0 - 27 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,454 3,454 0 - 12 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 4,048 4,048 0 - 17 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 2,208 2,208 0 - 15 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4,312 0 4,312 65 1.51
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,259 1,259 0 - 15 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3,311 3,311 0 - 31 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 993 993 0 - 3 -
77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข 386 386 0 - 4 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 1,215 1,215 0 - 3 -
รวม111,29191,72382.4219,56817.5811,77310.58

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000