ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 2,988 2,988 0 - 64 -
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 1,177 1,177 0 - 1 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 4,571 4,571 0 - 1 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 2,487 2,487 0 - 5 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 2,774 2,773 1 0.04 22
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 2,366 2,366 0 - 7 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 2,366 2,366 0 - 1 -
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 1,230 1,230 0 - 0 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 1,872 1,872 0 - 2 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 2,288 2,288 0 - 1 -
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 3,024 3,024 0 - 3 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 2,967 2,967 0 - 1 -
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 1,805 1,805 0 - 4 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 2,079 2,079 0 - 16 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 1,354 1,354 0 - 0 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 1,024 1,023 1 0.10 3
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 2,832 2,832 0 - 7 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 1,812 1,812 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 1,661 1,661 0 - 0 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 1,222 1,222 0 - 3 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 1,682 1,682 0 - 3 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 3,053 3,053 0 - 19 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 2,116 2,115 1 0.05 0
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 2,095 2,095 0 - 2 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 2,203 2,203 0 - 4 -
12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 3,325 0 3,325 2,400
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 760 760 0 - 2 -
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 17,362 0 17,362 1,642
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 637 637 0 - 1 -
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1,328 1,328 0 - 9 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,916 3,916 0 - 14 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 6,613 6,613 0 - 40 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 2,663 2,663 0 - 15 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,070 0 3,070 104
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,234 1,234 0 - 13 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3,811 3,811 0 - 45 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 594 594 0 - 3 -
24746 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 474 455 19 4.01 7 1.48
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 6,967 6,967 0 - 13 -
รวม107,80284,02377.9423,77922.064,4774.15

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000