ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 2,677 2,677 0 - 60 -
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 1,002 1,002 0 - 2 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 1,959 1,959 0 - 0 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 1,927 1,927 0 - 17 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 2,917 2,917 0 - 29 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 2,891 2,891 0 - 15 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 3,089 3,089 0 - 10 -
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 2,443 2,443 0 - 0 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 1,517 1,517 0 - 2 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 2,504 2,504 0 - 0 -
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 1,758 1,758 0 - 2 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 2,400 2,400 0 - 1 -
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 3,178 3,178 0 - 6 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 4,569 4,569 0 - 48 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 1,218 1,218 0 - 2 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 1,305 1,305 0 - 3 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 1,791 1,791 0 - 7 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 1,898 1,898 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 2,082 2,082 0 - 0 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 2,919 2,919 0 - 1 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 1,677 1,677 0 - 8 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 7,313 7,313 0 - 42 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 2,257 2,257 0 - 4 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 1,458 1,458 0 - 1 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 3,656 3,656 0 - 7 -
12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 4,238 0 4,238 3,156
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 980 980 0 - 3 -
13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 684,766 270,269 414,497 13,825
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 17,166 0 17,166 17,166
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 2,233 2,233 0 - 16 -
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 911 911 0 - 1 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,509 3,509 0 - 31 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 4,344 4,344 0 - 41 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 2,445 2,445 0 - 21 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 787 0 787 20
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 886 886 0 - 13 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3,464 3,464 0 - 24 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 669 669 0 - 3 -
77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข 2,537 2,537 0 - 38 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 1,984 1,984 0 - 4 -
รวม793,324356,63644.95436,68855.0534,6294.37

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000