ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 1,031 1,031 0 - 21 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 2,167 2,167 0 - 1 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 1,255 1,255 0 - 5 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 3,409 3,409 0 - 46 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 2,730 2,730 0 - 15 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 2,852 2,852 0 - 8 -
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 1,948 1,948 0 - 1 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 1,948 1,948 0 - 1 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 1,635 1,635 0 - 0 -
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 1,520 1,520 0 - 1 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 1,851 1,851 0 - 2 -
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 3,006 3,006 0 - 1 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 2,542 2,542 0 - 31 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 1,769 1,769 0 - 1 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 1,833 1,833 0 - 8 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 2,000 2,000 0 - 3 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 1,535 1,535 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 1,013 1,013 0 - 0 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 2,413 2,413 0 - 5 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 1,830 1,830 0 - 4 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 4,678 4,678 0 - 24 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 2,336 2,336 0 - 1 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 1,303 1,303 0 - 5 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 2,493 2,493 0 - 1 -
10670 รพ.ขอนแก่น 424,748 402,121 22,627 4,424 1.04
12272 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 69,581 51,825 74.48 17,756 4,431
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 932 931 1 0.11 2
13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73,183 60,222 82.29 12,961 1,428 1.95
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 65,062 44,971 20,091 741 1.14
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 624 624 0 - 2 -
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1,223 1,223 0 - 2 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,449 3,449 0 - 28 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 4,283 4,283 0 - 41 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 3,010 3,010 0 - 36 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 749 0 749 21
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 669 669 0 - 6 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3,506 3,506 0 - 27 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 564 564 0 - 3 -
77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข 474 474 0 - 6 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 1,758 1,758 0 - 2 -
รวม704,912630,72789.4874,18510.5211,3851.62

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000