ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 1,266 1,266 0 - 32 -
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 3,384 3,384 0 - 3 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 3,633 3,632 1 0.03 2
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 3,399 3,399 0 - 10 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 4,540 4,540 0 - 81 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 3,267 3,267 0 - 25 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 3,785 3,785 0 - 8 -
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 3,988 3,988 0 - 1 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 4,354 4,354 0 - 6 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 2,231 2,230 1 0.04 2
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 3,932 3,932 0 - 1 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 2,831 2,831 0 - 0 -
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 1,897 1,897 0 - 18 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 3,898 3,898 0 - 42 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 2,666 2,666 0 - 19 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 2,383 2,383 0 - 16 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 2,405 2,405 0 - 5 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 2,578 2,578 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 3,489 3,489 0 - 8 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 3,612 3,612 0 - 5 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 1,569 1,569 0 - 1 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 12,438 12,438 0 - 87 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 4,534 4,534 0 - 1 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 2,292 2,291 1 0.04 2
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 4,240 4,240 0 - 7 -
10670 รพ.ขอนแก่น 60,332 318 60,014 1,027 1.70
11497 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 42,149 41,963 186 0.44 177
12272 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 76,945 7,706 69,239 751
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 2,119 2,119 0 - 20 -
13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 - 0 - 0 -
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 4,946 4,929 17 0.34 53 1.07
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 1,691 1,691 0 - 6 -
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 2,158 2,158 0 - 2 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 6,351 6,351 0 - 25 -
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 11,177 11,177 0 - 42 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 4,255 4,255 0 - 45 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,551 0 2,551 87
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 706 706 0 - 9 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 4,527 4,527 0 - 49 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 3,425 3,425 0 - 18 -
77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข 304 304 0 - 1 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 2,003 2,002 1 0.05 1
รวม314,250182,23957.99132,01142.012,6950.86

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000