ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
10670 รพ.ขอนแก่น 65,214 61,492 3,722 663 1.02
12272 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 14,806 14,331 475 3.21 148
12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 15,821 0 15,821 3,936
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 1,040 1,040 0 - 8 -
13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 76,431 55,176 72.19 21,255 1,570
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 3,215 3,206 9 0.28 34 1.06
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 4,021 4,021 0 - 35 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,782 0 1,782 33 1.85
รวม182,330139,26676.3843,06423.626,4273.52

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000