ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
12272 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 7,365 7,112 253 3.44 62
12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 3,926 0 3,926 21
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 1,127 1,127 0 - 9 -
13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 125,797 103,655 82.40 22,142 2,427 1.93
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,070 3,069 1 0.03 23
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4,182 0 4,182 116
รวม145,467114,96379.0330,50420.972,6581.83

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000