ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 1,546 1,545 1 0.06 24 1.55
มกราคม 2558 0 0 - 0 - 0 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,286 2,286 0 - 58 -
มีนาคม 2558 1,030 1,030 0 - 24 -
เมษายน 2558 2,988 2,988 0 - 64 -
พฤษภาคม 2558 2,677 2,677 0 - 60 -
มิถุนายน 2558 1,031 1,031 0 - 21 -
กรกฎาคม 2558 1,266 1,266 0 - 32 -
ตุลาคม 2558 2,690 2,690 0 - 41 -
รวม15,51415,51399.9910.013242.09

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000