ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,418 3,418 0 - 0 -
มกราคม 2558 1,962 1,962 0 - 2 -
กุมภาพันธ์ 2558 3,059 3,059 0 - 6 -
มีนาคม 2558 1,794 1,794 0 - 0 -
เมษายน 2558 1,177 1,177 0 - 1 -
พฤษภาคม 2558 1,002 1,002 0 - 2 -
กรกฎาคม 2558 3,384 3,384 0 - 3 -
ตุลาคม 2558 3,254 3,254 0 - 11 -
รวม19,05019,050100.0000.00250.13

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000