ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 4,501 4,501 0 - 2 -
มกราคม 2558 1,419 1,419 0 - 2 -
กุมภาพันธ์ 2558 1,931 1,931 0 - 0 -
มีนาคม 2558 2,318 2,318 0 - 2 -
เมษายน 2558 4,571 4,571 0 - 1 -
พฤษภาคม 2558 1,959 1,959 0 - 0 -
มิถุนายน 2558 2,167 2,167 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 3,633 3,632 1 0.03 2
ตุลาคม 2558 5,312 5,312 0 - 3 -
รวม27,81127,810100.0010.00130.05

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000