ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 5,505 5,505 0 - 26 -
มกราคม 2558 1,649 1,649 0 - 2 -
กุมภาพันธ์ 2558 4,143 4,143 0 - 5 -
มีนาคม 2558 4,830 4,830 0 - 6 -
เมษายน 2558 2,487 2,487 0 - 5 -
พฤษภาคม 2558 1,927 1,927 0 - 17 -
มิถุนายน 2558 1,255 1,255 0 - 5 -
กรกฎาคม 2558 3,399 3,399 0 - 10 -
ตุลาคม 2558 4,531 4,531 0 - 13 -
รวม29,72629,726100.0000.00890.30

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000