ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 4,979 4,979 0 - 95 -
มกราคม 2558 1,743 1,743 0 - 21 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,290 2,290 0 - 32 -
มีนาคม 2558 2,141 2,141 0 - 20 -
เมษายน 2558 2,774 2,773 1 0.04 22
พฤษภาคม 2558 2,917 2,917 0 - 29 -
มิถุนายน 2558 3,409 3,409 0 - 46 -
กรกฎาคม 2558 4,540 4,540 0 - 81 -
ตุลาคม 2558 5,649 5,649 0 - 61 -
รวม30,44230,441100.0010.004071.34

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000