ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,881 3,689 192 4.95 10
มกราคม 2558 2,499 2,499 0 - 6 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,219 2,219 0 - 3 -
มีนาคม 2558 2,221 2,221 0 - 15 -
เมษายน 2558 2,366 2,366 0 - 7 -
พฤษภาคม 2558 2,891 2,891 0 - 15 -
มิถุนายน 2558 2,730 2,730 0 - 15 -
กรกฎาคม 2558 3,267 3,267 0 - 25 -
ตุลาคม 2558 4,260 4,260 0 - 16 -
รวม26,33426,14299.271920.731120.43

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000